• Alle HR services op één plek
 • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
 • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
loopbaancoaching Algemene Voorwaarden Klachtenreglement

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1.  Definities

 • All4People: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid all4people B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5144 NC) Waalwijk aan de Prof. Asserweg 6 en tevens kantoorhoudende te (7577 NK) Oldenzaal aan de Erve Hams 12 en (7556 BN) Hengelo aan de Demmersweg 3, email: contact@all4people.nl
 • Algemene Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met all4people een overeenkomst (van opdracht) sluit.
 • Opdracht: de door Opdrachtgever aan all4people verstrekte opdracht en/of de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
 • Partij(en): Opdrachtgever en all4people gezamenlijk.
 • Werk: alle activiteiten, werkzaamheden, diensten en adviezen die all4people B.V. verricht in het kader van de Opdracht.

ARTIKEL 2. Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij all4people zich verbindt of zal verbinden.
 • Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden is tevens het all4people privacyreglement.
 • Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door all4people met inachtneming van deze algemene voorwaarden.All4people wijst (toepassing van) andere algemene voorwaarden expliciet van de
 • Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. All4people en Opdrachtgever zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.
 • Op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van
 • Indien er een geschil ontstaat verband houdende met (de uitvoering van) een Opdracht, is slechts de bevoegde rechter te Breda bevoegd kennis te nemen van dat geschil, tenzij op basis van dwingend recht een andere bevoegde rechter is

ARTIKEL 3.  Opdracht en Werk

 • De Opdracht en het Werk dat daaruit voortvloeit, betreft telkens een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. Ook niet indien op basis van concrete cijfers, targets, doelstellingen, toezeggingen en/of adviezen de Opdracht is aangegaan.
 • Alle in de Opdracht genoemde termijnen en andere termijnen zijn telkens
 • All4people zal de Opdracht als goed opdrachtnemer in de zin van artikel 7:401 BW
 • De Opdracht wordt niet verleend met het oog op een persoon als feitelijk opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7:404
 • Het staat all4people vrij om bij de uitvoering van de Opdracht derde partijen in te schakelen
 • Indien Opdrachtgever de Opdracht wenst te wijzigen, zal Opdrachtgever dat schriftelijke en gemotiveerd aan all4people doorgeven, waarna all4people een nieuw voorstel aan Opdrachtgever zal doen. Indien dit voorstel niet wordt aanvaard, wordt uitvoering gegeven aan de lopende Opdracht, met dien verstande dat ook daarop onderstaande tussentijdse opzeggingsmogelijkheden van toepassing zijn.
 • All4people is bevoegd de Opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn, vastgesteld op 10 werkdagen, zonder dat deze gehouden is de daaruit voortvloeiende kosten en/of schade van Opdrachtgever te vergoeden.
 • Opdrachtgever kan de Opdracht tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 10 werkdagen, tenzij anders overeengekomen in de opdracht overeenkomst.
 • Indien de Opdracht in het geval als omschreven in artikel 3.7 of 3.8 eindigt voordat de opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium en de kosten verschuldigd overeenkomstig het door all4people op te geven overzicht van uren en kosten voor het Werk tot aan de datum waartegen de Opdracht correct is opgezegd. Bij dit overzicht ontvangt Opdrachtgever ook de bijbehorende factuur. Indien Opdrachtgever en all4people een uurtarief zijn overeengekomen, dan geldt dat uurtarief. Indien partijen geen andere afspraken hebben gemaakt omtrent het honorarium, geldt het uurloon als omschreven in artikel 5.1.

ARTIKEL 4.  Bijzondere verplichtingen opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden om voorafgaande en gedurende de Opdracht tijdig alle inlichtingen en bescheiden aan all4people te verstrekken, die all4people redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht.
 • Op eerste verzoek van all4people zal Opdrachtgever alle door all4people opgevraagde inlichtingen en bescheiden verstrekken,evenzo conform het gewenste tijdstip, de gewenste wijze en
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door haar verstrekte inlichtingen en bescheiden; ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • All4people is niet gehouden onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen en bescheiden.
 • Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door all4people van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever all4people van die feiten en omstandigheden onverwijld en volledig in
 • Indien Opdrachtgever meent dat het Werk gebrekkig is, dient Opdrachtgever dat binnen 15 dagen na bekendheid met dat gebrek schriftelijk en gemotiveerd aan all4people kenbaar te maken en all4people een redelijke termijn te geven om het gebrek te onderzoeken en indien aan de orde, te verhelpen. Deze klachtplicht en -termijn dient in acht te worden genomen, op straffe vanverval van
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming haar rechten en plichten uit hoofde van de Opdracht over te dragen aan een derde.

ARTIKEL 5.  Vergoedingen en betaling

 • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever aan all4people een honorarium verschuldigd van € 125,00 per uur, exclusief BTW, besteed aan het Werk.
 • Alle voor de Opdracht door all4people gedragen kosten, waaronder kosten van derden en reiskosten, worden door all4people één op één aan Opdrachtgever doorberekend.
 • All4people zal maandelijks factureren met een factuurtermijn van 14 dagen.
 • All4people kan van Opdrachtgever een voorschot verlangen voorafgaande aan de aanvang van het Werk, welk voorschot Opdrachtgever alsdan dient te voldoen.
 • Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting en/of verrekening van haar betalingsverplichtingen of andere contractuele verplichtingen.
 • Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, verkeert zij automatisch en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Vanaf het verstrijken van de factuurtermijn is wettelijke handelsrente verschuldigd over het desbetreffende factuurbedrag.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen de factuurtermijn betaald, is Opdrachtgever onmiddellijk gehouden tot vergoeding van alle door all4people en door haar ingeschakelde incasso gemachtigde gemaakte (daadwerkelijke) gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Hiervoor hoeft Opdrachtgever niet separaat te worden aangemaand. Deze kosten belopen ten minste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €200,-.
 • All4people is bevoegd het Werk op te schorten, zolang Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Indien all4people als gevolg van deze opschorting extra honorarium en/of kosten moet maken om op een later tijdstip de opdracht alsnog uit tevoeren, komen die extra kosten voor rekening van

ARTIKEL 6.  Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 • All4people is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever of derden die ontstaat doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen zoals opgenomen in artikel 4.
 • All4people is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove opzet van all4people. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, indien aanwezig, van all4people wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of deze niet bestaat, is de aansprakelijkheid van all4people beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium tot het moment van de claim, althans de vergoeding die Opdrachtgever bij voltooiing van de Opdracht aan all4people moet voldoen.
 • In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000, – per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen (gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan) bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk zijn afgeweken van dit maximum.
 • All4people is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade bij Opdrachtgever of derden.
 • Bij het inschakelen van hulppersonen en andere derden zal all4people de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van all4people voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. All4people is door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 • Als Opdrachtgever zelfzorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het Werk, is zij aansprakelijk wanneer dit niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct geschiedt. All4people kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 • Opdrachtgever vrijwaart all4people tegen alle aanspraken van derden, inclusief alle door all4people in verband daarmee te maken kosten, welke direct of indirect voortvloeien uit, of verband houdende met het Werk, ten behoeve van
 • Opdrachtgever vrijwaart all4people voor claims van derden die het gevolg zijn van een overtreding van het verbod als opgenomen in artikel 7.5.
 • De vrijwaringen opgenomen in deze bepalingen zien ook op het personeel van all4people.

ARTIKEL 7.  Arbeidsbemiddeling en –plaatsing

 • Tenzij anders overeengekomen is het Opdrachtgever bij een Opdracht die mede strekt tot werving en selectie niet toegestaan om zelfstandig contact op te nemen met potentiële kandidaten al dan niet aangedragen door all4people.
 • Indien ondanks een Opdracht die mede werving en selectie behelst rechtstreeks door Opdrachtgever een kandidaat wordt geworven, al dan niet door all4people aangedragen, dient Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoeding te voldoen aan all4people.
 • Indien de opdracht mede strekt tot Outplacement, is het Opdrachtgever niet toegestaan zelf rechtstreeks en zonder tussenkomst van all4people te voorzien in de Outplacement.
 • Indien de Opdracht of deel van de Opdracht wordt voltooid door niet toegestaan handelen door Opdrachtgever als bedoeld in artikelen 7.1 tot en met 7.3, is Opdrachtgever gehouden de contractuele vergoeding daarvoor te voldoen.
 • Indien all4people in het kader van de Opdracht eigen personeel, personeel van derden detacheert of anderszins te werk stelt, bij voorbeeld als hulppersoon bij Opdrachtgever, is het Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst en 12 maanden daarna verboden om deze persoon of personen rechtstreeks in dienst te nemen, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, dan wel in de vorm van loondienst of opdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van all4people.
 • Bij overtreding van dit verbod is opdrachtgever aan all4people een onmiddellijke boete verschuldigd van € 25.000,00,- alsmede een boete van € 2.500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van all4people om daarbovenop de daadwerkelijke schade op Opdrachtgever te verhalen.
 • Indien via all4people derden worden ingezet voor het uitvoeren van of ondersteunen bij vergelijkbare werkzaamheden bij de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever geen -bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derde partijen- aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de twaalf maanden daarna.
 • Indien all4people op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht of door derden, waaronder begrepen gedetacheerden, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever draagt zorg voor de kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van all4people noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit te voeren. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

ARTIKEL 8.  I.E.

8.1  Het uitvoeren van de Opdracht door all4people omvat nimmer enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij all4people berusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht behoren uitsluitend toe aan all4people. Indien en voor zover het intellectueel eigendom toch mocht berusten bij Opdrachtgever, zal deze volledige medewerking verlenen aan de overdracht daarvan aan all4people.

ARTIKEL 9.  Ontbinding

 • De Opdracht kan onmiddellijk geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, dan wel worden opgezegd, door all4people in de navolgende gevallen:
  • Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet;
  • Indien Opdrachtgever wordt geconfronteerd met een faillissementsverzoek, dan wel surseance van betaling aanvraagt;
  • Indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard;
  • Indien Opdrachtgever haar activiteiten staakt;
  • Indien Opdrachtgever of haar activiteiten overgaan in een andere onderneming, bijvoorbeeld door een aandelenoverdracht of overgang van activa;
  • Indien op het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 30 dagen na beslaglegging wordt opgeheven.
 • In voorkomend geval geldt de betalingsverplichting voor Opdrachtgever, zoals geregeld in artikel 9 en 5.1.

ARTIKEL 10. Verplichtingen bij eindigen opdrachtovereenkomst

 • Indien de overeenkomst om welke reden(en) dan ook eindigt of wordt beëindigd, is Opdrachtgever indien bij de uitvoering van de overeenkomst door all4people aan deze zaken ter beschikking zijn gesteld gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn allehieruit voortvloeiende kosten voor haar
 • Indien Opdrachtgever om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 10.1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 11. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. All4people is bevoegd vertrouwelijke informatie te delen met derde(n) indien zij daartoe op basis van de wet en/of regelgeving wordt verzocht over te gaan.

ARTIKEL 12. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid of omstandigheden die de nakoming van de verbintenis voor een der Partijenverhinderd zonder dat de oorzaak daarvan aan die Partij is toe te
 • Ziekte van personeel van Opdrachtgever of kandidaten ten behoeve van Opdrachtgever brengt geen overmacht met zich
 • Gedurende een overmacht situatie zijn Partijen bevoegd hun contractuele verplichtingen op te
 • Indien de situatie als omschreven in artikel 12.2 redelijkerwijs te lang duurt, zijn Partijen bevoegd om de overeenkomst te beëindigen conform artikel 9.1, waarbij het honorarium moet worden voldaan als opgenomen in artikel 5.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op