• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
loopbaancoaching Algemene Voorwaarden Klachtenreglement

Klachtenreglement

All4people B.V. werkt continu aan verbetering van haar dienstverlening. Ondanks het feit dat wij continu verbeteringen doorvoeren in onze dienstverlening, is het voor ons wenselijk een regeling te treffen die voorziet in de behandeling van klachten. Wij onderschrijven de gedragscode en het klachtenreglement van Noloc.

Artikel 1. Definitie

1.1       All4people B.V. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5144 NC) Waalwijk aan de Prof. Asserweg 6 en tevens kantoorhoudende te (7577 NK) Oldenzaal aan de Erve Hams 12 en (7556 BN) Hengelo aan de Demmersweg 3, email: contact@all4people.nlCartografenweg 14-C, 5141 MT Waalwijk, contact@all4people.nl;

1.2       Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door een   medewerker van all4people B.V. of door all4people B.V. ingeschakelde derde.

Artikel 2. Klachtenrecht

2.1.      Eenieder heeft recht om over de wijze waarop all4people B.V. zich in een bepaalde  aangelegenheid tegenover hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen;

2.2       Gedragingen van een medewerker van all4people B.V., of een door all4people B.V. ingeschakelde derde, wordt aangemerkt als een gedraging van all4people.

Artikel 3. Indienen van een klacht

3.1       Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij all4people B.V.;

3.2       Een schriftelijke klacht omvat tenminste:

  1. De naam en het adres van de klacht indiener;
  2. De dagtekening;
  3. Omschrijving van gedraging waartegen de klacht gericht is.

3.3       De klacht dient gericht te zijn aan de directie van all4people B.V., zie artikel 1.1.

Artikel 4. Afhandeling

4.1       De bevoegdheid en behandeling van de ingediende klacht ligt bij de directie van all4people;

4.2       Een ontvangen klacht zal schriftelijk worden bevestigd aan de klager en/of opdrachtgever, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht door all4people;

4.3       All4people B.V. stelt de klager, op wie de klacht betrekking heeft, binnen 7 werkdagen in de gelegenheid te worden gehoord;

4.4       Van het in artikel 5.3 genoemde zal een schriftelijk verslag worden gemaakt, dit verslag zal binnen 5 werkdagen aan de melder en diegene waarop de klacht betrekking heeft worden toegezonden;

4.5       All4people B.V. handelt schriftelijk de klacht af binnen 15 werkdagen, na ontvangst van de klacht op het in artikel 1.1 genoemd adres;

4.6       In artikel 5.5 genoemde schriftelijke afhandeling staat een gemotiveerde beoordeling van de klacht evenals de door all4peopleB.V. te nemen maatregelen die naar aanleiding van de klacht genomen worden.

Artikel 5. Geen verplichting tot afhandeling

5.1       Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien:

  1. Het feit van de klacht langer dan twee maanden geleden heeft plaatsgevonden;
  2. Het feit waartegen wordt geklaagd tegen de opdrachtgever van all4people B.V. is. Deze klachten zullen direct wordt doorgezet naar de verantwoordelijke.
    • Bij het niet in behandeling nemen van een klacht, wordt de klager binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk daarvan in kennis gesteld.

5.3       Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. Hiervoor kunt u een deskundigen-oordeel bij UWV aanvragen.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op