• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Spoor2 all4peopler

Re-integratie
2e spoor

Soms is er sprake van langdurig verzuim. Heeft de Arbeidsdeskundige vastgesteld dat er binnen uw bedrijf te weinig mogelijkheden zijn of heeft het 1e jaar van ziekte geen oplossing gebracht? Dan dient u uw werknemer te ondersteunen naar een andere baan buiten uw bedrijf.

Onze re-integratie 2e Spoortrajecten hebben een hoog succespercentage. Dit is te danken aan onze persoonlijke aandacht, ervaren coaches, ons ruime netwerk en kennis van de wetgeving en UWV eisen. Wil jij als werkgever helemaal ontzorgt worden in dit traject? Kies dan voor onze expertise.

Neem contact op

Wat, waarom en wanneer 2e spoor?

Wanneer je werknemer langer dan een jaar ziek is ben je als werkgever verplicht om de werknemer te ondersteunen door middel van een 2e spoor traject. Dit is vanuit de Wet Verbetering Poortwachter bepaald. Als eerste wordt er gekeken naar de re-integratie van de werknemer in zijn eigen baan bij de eigen werkgever. Als dat niet lukt, zoekt de werkgever vervolgens naar passend werk op een andere plek binnen het bedrijf. Dit heet het 1e spoor.

Als dit niet passend is volgt re-integratie 2e spoor. Wij begeleiden de werknemer tot het einde van de wachttijd, met ons innovatieve programma bij re-integratie 2e spoor naar een baan buiten het eigen bedrijf. Je kunt je als werkgever voorstellen dat dit een traject is dat zorgvuldig begeleidt dient te worden. Het is specifieke materie, want als je niet of niet voldoende voldoet aan de wettelijke verplichtingen, dan legt UWV een sanctie op. Dit kan zelfs een extra jaar loondoorbetaling zijn en dat wil je natuurlijk niet.

Soms realiseren werknemers zich niet dat een te vroeg of onterecht ingezet tweede spoortraject kan leiden tot een loonsanctie. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Eerste en tweede spoor kunnen overigens naast elkaar lopen, bijvoorbeeld omdat er nog kans is op herstel voor het eigen werk, maar er al wel sprake is van ziekte die meer dan een jaar duurt.

Onze tweede spoor experts helpen je medewerkers snel naar een andere baan, daarnaast zorgen zij voor een UWV-proof dossier. Niet onbelangrijk toch. Je wilt tenslotte geen loonsanctie!

Hoe verloopt een spoor 2 traject?

Wij bieden een effectief en innovatief re-integratietraject 2e spoor aan. In dit 6 tot 12 maanden durende traject van werk naar ander werk zetten we persoonlijke coaching, beeldcoaching, trainingen en diverse middelen in om de medewerker optimaal te begeleiden.

Hoe werkt onze unieke begeleiding?

Wat ons uniek maakt is onze persoonlijke aanpak. Onze coaches zijn allemaal zeer ervaren en stellen het traject op maat samen. We brengen de vaardigheden, achtergrond en beperkingen in kaart en kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet. Daarnaast maken wij gebruik van ons netwerk zodat onze persoonlijke aanpak ervoor zorgt dat vele tweede spoortrajecten resulteren in passend nieuw werk.

  • Online loopbaanassessment om werknemers te adviseren bij het maken van carrièrekeuzes;
  • Online loopbaanplatform met beeldcoaching en vacaturebank;
  • Maatwerk voor zowel werkgever als werknemer;
  • Groot regionaal en landelijk netwerk;
  • Ruime UWV-ervaring en UWV-proof dossier
  • Hoge tevredenheid kandidaat en hoge tevredenheid werkgever;
  • Jobhunten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar passend werk.

We kunnen dus zeer brede ondersteuning bieden voor een tweede spoor traject. Samen gaan we aan de slag met één gezamenlijk doel: ander werk scoren!

Wat zijn de kosten voor een 2e spoor re-integratietraject?

Bovenstaande begeleidingsmogelijkheden voor 2e spoor hebben inmiddels hun effectiviteit bij vele andere ondernemers bewezen. Vandaar dat al deze aspecten onderdeel zijn van ons in-huis ontwikkelde innovatieve 2e spoor re-integratietraject. Vanzelfsprekend bestaat de aanpak uit een aantal vaste onderdelen en acties. Maar de invulling van ieder traject wordt altijd afgestemd op de situatie van de werknemer en je onderneming. Op basis hiervan stellen wij het traject en de prijs samen.

Een ding is al wel zeker: Wij gaan voor een actieve, doortastende en voortvarende aanpak!

Wanneer is een re-integratietraject succesvol?

Een 2e spoor traject is succesvol wanneer een werknemer dankbaar uit dienst gaat en tevreden is met zijn nieuwe baan. En wanneer u als werkgever geen loonsanctie vanuit het UWV krijgt opgelegd. Dankzij ons sterke werkgeversnetwerk waarin dagelijks vacatures beschikbaar komen zijn er veel kansen. Denk bijvoorbeeld aan een stage of een werkervaringsplek bij een potentiële werkgever.

Een tweede spoor traject maken we samen succesvol! Vragen over onze aanpak? Neem dan contact op en wij helpen je graag op weg met spoor 2 trajecten!

Veelgestelde vragen

Wat is het spoor 2 traject?
Re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie
Tijdens het spoor-2-traject onderzoeken we de re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie en gaan we actief op zoek naar werk bij een andere werkgever. Echter, all4people blijft ook ondersteunen bij terugkeer in eigen werk, het zogenaamde 1e spoor.
Waarom wordt er een spoor 2 traject ingezet?
Verkorten van verzuim
Vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal verplichtingen. Het uitgangspunt hierbij is dat tijdige en effectieve acties het verzuim korter maken. Deze wet verlangt dat werkgever en medewerker zich samen met de arbodienst en/of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen; dit kan zowel binnen als buiten de huidige organisatie zijn.
Wanneer wordt een spoor 2 traject ingezet bij langdurig ziek ziekte?
Binnen 6 weken na afloop van 1e ziektejaar
Het tweedespoortraject moet binnen 6 weken ingezet worden na het verstrijken van het eerste ziektejaar als:
werknemer nog niet voor 65% werkzaam is
het onduidelijk is of dit binnen 3 maanden wel te verwachten is

Let op: Als de bedrijfsarts oordeelt dat iemand niet belastbaar is voor werk, is bovenstaande hoofdregel van het UWV niet van toepassing.


Alvast starten vóór afloop van 1e ziektejaar
Soms is het verstandig om alvast het tweede spoor in te zetten, ook al is het 1e ziektejaar nog niet verstreken. Dit kan al na bijvoorbeeld 3 maanden. U kunt dan denken aan de volgende situaties:
het is duidelijk dat werknemer zijn/haar eigen functie niet langer kan uitvoeren
het is duidelijk dat het eigen werk niet meer passend is
het eigen werk kan ook niet passend gemaakt worden
er zijn geen andere geschikte functies binnen de organisatie/holding
Wat is de duur van een spoor 2 traject?
Minimaal 6 maanden
UWV geeft aan dat een spoor-2-traject tenminste 6 maanden actief ingezet moet worden, inclusief sollicitatieactiviteiten. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Neem contact op met all4people voor advies op maat.
Wie is er verantwoordelijk voor het re-integratieproces?
Werknemer én werkgever
Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk. Werkgever is verantwoordelijk voor verloop, monitoring en begeleiding van het re-integratieproces. De werknemer is verantwoordelijk voor het leveren van inspanning gedurende dit re-integratieproces. Voorbeelden hiervan zijn: meewerken aan herstel, verrichten re-integratie- en sollicitatie- activiteiten 2e spoor.
Welke arts bepaalt uiteindelijk of een werknemer ziek is?
Wanneer de specialist of huisarts betrokken is
Het advies van de bedrijfsarts is leidend bij re-integratie. Als een werknemer zich ziekmeldt, krijgt hij in eerste instantie vaak te maken met zijn huisarts en/of specialist; deze vormt zich een mening over de arbeidsongeschiktheid. Het is echter de bedrijfsarts die bevoegd is te beoordelen of een werknemer zijn werkzaamheden kan hervatten.

Advies bedrijfsarts is leidend
Het oordeel van de bedrijfsarts telt in het algemeen zwaarder, ook al vindt de huisarts bijvoorbeeld dat een werknemer (nog) niet aan het werk kan. Indien nodig vraagt de bedrijfsarts medische informatie op, om een goed oordeel te kunnen vormen over de arbeidsongeschiktheid en re-integratie van de werknemer.
Zoekt all4people als re-integratiebedrijf een nieuwe baan voor de zieke werknemer?
Samen op zoek naar vacatures
Dit betreft een samenwerking tussen werknemer en het re-integratiebedrijf all4people. Dat betekent dat de werknemer zelf naar vacatures. Daarnaast zoeken wij mee, waarbij wij ons netwerk inzetten.

Eindverantwoordelijkheid bij werknemer
Het 2e spoortraject blijft echter de verantwoordelijkheid van de werknemer. Deze is verplicht om te solliciteren en er wordt van hem verwacht dat hij zijn eigen netwerk inzet en uitbreidt.
Wat kan ik doen als mijn werkgever en ik van mening verschillen over de re-integratie?
Deskundigenoordeel UWV
Verschillen werkgever en medewerker van mening over de mogelijkheden in de re-integratie? Dan kunnen zowel de werkgever als de medewerker een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Second opinion bedrijfsarts
Een medewerker kan een second opinion bij de bedrijfsarts aanvragen.
Wat is een deskundigenoordeel?
Er ontstaat een geschil
Soms loopt de re-integratie vast. Er kan een geschil ontstaan tijdens de loondoorbetalingsperiode, bijvoorbeeld over de vraag of de werknemer nog ziek is, en of er passend werk voorhanden is. Ook kan er een geschil ontstaan over de belastbaarheid van de zieke werknemer. Een deskundigenoordeel kan dan helpen bij de terugkeer naar passend werk.

Aanvragen deskundigenoordeel
Zowel werknemer als werkgever kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Deze geeft richting aan de re-integratie, maar er kunnen bij de WIA-aanvraag geen rechten aan worden ontleend. Voor aanvullende informatie gaat u naar: www.uwv.nl.

Loonsanctie bij onvoldoende inspanning werkgever
Heeft uw zieke werknemer een WIA-uitkering aangevraagd en heeft u volgens UWV niet genoeg gedaan aan zijn re-integratie? Dan kunnen wij u verplichten om langer het loon van uw werknemer door te betalen. Deze loonsanctie kan maximaal 1 jaar duren. Ontslag is dan niet mogelijk.
Wat is een loonsanctie werkgever?
Doorbetalen loon bij onvoldoende inspanning
Heeft uw zieke werknemer een WIA-uitkering aangevraagd en heeft u volgens UWV niet genoeg gedaan aan zijn re-integratie? Dan kan het UWV u verplichten om langer het loon van uw werknemer door te betalen. De duur van deze sanctie bedraagt maximaal 1 jaar. Ontslag is dan niet mogelijk.

Bekorten loondoorbetalingsverplichting
De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen kan korter worden als u alsnog aan de eisen voldoet. Zodra u voldoet aan de eisen kunt u dat aan het UWV melden. Dit doet u door een bekortingsverzoek in te dienen. All4people kan u helpen deze periode van loondoorbetalingsverplichting zo snel mogelijk te bekorten. Neemt u hiervoor contact met ons op.
Kan een zieke werknemer ook een loonsanctie krijgen?
Gekort op uitkering en ontslag binnen ziekteperiode
Ja, dat kan. Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn eigen re-integratie, kan
hij zelf ook een loonsanctie krijgen. De werknemer wordt dan ‘gekort’ in de uitkering die hij na zijn dienstverband ontvangt van het UWV. Het is zelfs zo dat werkgever een werknemer mag ontslaan binnen de ziekteperiode van twee jaar als werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Maatregelen noodzakelijk
Dit is echter een uiterste middel; werkgever dient hier ook zijn maatregelen in te nemen als dit geconstateerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan schriftelijke waarschuwingen. Tevens zal dit aangevraagd moeten worden bij het UWV.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op