• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Verzuim Arbo all4people

6 oktober 2021

Re-integratieplichten bij een langdurig zieke werknemer

All4people helpt werkgevers bij verzuim. Vaak krijgen wij vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer in relatie tot de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Onderstaand hebben we even de belangrijkste zaken even op een rijtje gezet. Vragen laat het ons weten.

Het doel van de WVP is het terugdringen van het aantal langdurig zieke werknemers. Uitgangspunt daarbij is dat snel en effectief ingrijpen het ziekteverzuim verkort.

Op basis van de WVP is de werkgever de eerste 2 ziektejaren samen met de zieke werknemer verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke re-integratie van hem of haar. In die periode moet je het loon doorbetalen met een minimum van 70 procent van het laatste loon, tenzij de cao afwijkt. In het eerste ziektejaar moet dat ook minimaal het minimumloon zijn. Bij de re-integratie kan het gaan om dezelfde of een andere functie in je organisatie (re-integratie 1e spoor) of een functie buiten het bedrijf voor de werknemer (re-integratie 2e spoor). De WVP geeft een stappenplan voor de re-integratie tijdens de eerste 2 ziektejaren.

Ziekmelding

De re-integratieverplichtingen van de WVP beginnen met de ziekmelding. Je moet een ziektegeval uiterlijk binnen een week na de eerste ziektedag melden bij de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Daarna volgt na zes weken ziekte een probleemanalyse van de arbodienstverlener. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat de herstelmogelijkheden zijn en wanneer hij weer aan het werk denkt te kunnen gaan. Dit advies gaat naar jou en de werknemer. Let erop dat je werknemers niet mag vragen naar hun medische klachten. Je mag ze wel vragen wanneer ze denken weer te kunnen werken.

Plan van Aanpak

Samen met werknemer moet je binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse een Plan van Aanpak (PvA) opstellen. Dit geeft aan hoe de werknemer weer structureel aan het werk kan komen en binnen welk tijdsbestek dat kan gebeuren.

Leg concrete afspraken vast in het PvA en overleg regelmatig met de werknemer over het PvA. Maak snel nieuwe afspraken als de situatie van de werknemer verandert. Met de werknemer kies je een casemanager. Dit kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook een leidinggevende of een collega. Deze casemanager begeleidt de uitvoering van het PvA, bewaakt en controleert deze.

Re-integratiedossier

Het PvA maakt onderdeel uit van het re-integratiedossier. Dit dossier moet je aanleggen en bijhouden als langdurig verzuim dreigt. Het bevat het ziekteverloop en alle re-integratie-acties met bijbehorende documenten van werkgever en werknemer. Daarnaast moet je elke zes weken de voortgang van de re-integratie met de werknemer bespreken. Is de werknemer nog ziek in de 42e week na zijn ziekmelding, dan moet je hem of haar ziek melden bij het UWV.

Eerstejaarsevaluatie

Blijft de werknemer ziek, dan komt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Je evalueert dan met de werknemer het eerste ziektejaar. Ook bepalen jullie welke re-integratiedoelen jullie in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe jullie dat gaan doen. Met de werknemer moet je nu ook gaan kijken naar re-integratie buiten het bedrijf, 2e Spoor. Dat moet je ook doen als er misschien nog mogelijkheden binnen de organisatie zijn. Dit altijd in overleg met de bedrijfsarts en vaak met de arbeidsdeskundige

Re-integratieverslag

Kan de werknemer na twintig maanden nog niet volledig werken dan stel je samen met hem een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en feitelijke resultaten van de re-integratie tot dan toe. Verder bevat het een actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst en een eindevaluatie die jij samen met de werknemer schrijft op basis van dat oordeel. Ook als de werknemer tijdens de ziekte uit dienst gaat, moeten jullie een eindevaluatie invullen als de werknemer al langer dan zes weken arbeidsongeschikt is.

WIA-aanvraag

Is er richting het einde van het tweede ziektejaar nog geen sprake van re-integratie naar werk dan krijgt de werknemer in week 87 een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Hij moet dit uiterlijk in week 91 ingevuld naar het UWV terugsturen. Het re-integratieverslag moet hieraan toegevoegd zijn. Dit kun jij online aan het UWV sturen zonder de medische gegevens, die de werknemer meestuurt met zijn aanvraag. Als de werknemer niet wil dat jij het re-integratieverslag online aan het UWV stuurt, dan mag hij dat ook zelf via de post doen.

Beoordeling UWV

Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of jij en de werknemer voldoende hebben gedaan aan diens re-integratie. Hiervoor is het belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is. Als het UWV de re-integratie-inspanningen voldoende vindt dan nodigt het de werknemer uit voor een WIA-keuring. Na deze keuring krijgt de werknemer een WIA-uitkering. Heeft de werknemer volgens het UWV te weinig gedaan aan een terugkeer naar werk, dan kan de uitkeringsinstantie hem de WIA-uitkering geheel of gedeeltelijk weigeren.

Loonsanctie

Vindt het UWV dat jij als werkgever onvoldoende hebt gedaan voor re-integratie van de werknemer, dan krijg je een loonsanctie. Dan moet je ook het derde ziektejaar 70 procent van het loon doorbetalen. In dat jaar krijg je de kans om alsnog te voldoen aan je re-integratieplichten. Denk je dat je hebt voldaan aan alle re-integratieverplichtingen dan kan je dit voorleggen aan het UWV. Dat kan de loonsanctie dan verkorten naar bijvoorbeeld een half jaar.

Bezwaar

Het UWV informeert jou en de werknemer met een beschikkingsbrief over de loonsanctie. Tegen die beschikking kun je vervolgens bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de bestreden beslissing. Heb je meer tijd nodig voor het versturen van het bezwaar, dan kun je voorlopig (pro forma) bezwaar maken. Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV op het bezwaarschrift dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Vervolgens is nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Het UWV kan ook hoger beroep instellen.

Deskundigenoordeel

Verschil je met de werknemer of arbodienstverlener van mening over de re-integratie, dan kan je het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Dat is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het UWV is wettelijk verplicht om zo’n deskundigenoordeel te geven. Je betaalt er wel 400 euro voor. De werknemer mag het UWV ook om een deskundigenoordeel vragen. Het oordeel is niet bindend, dus je bent niet verplicht om er iets mee te doen. Het UWV neemt het echter wel mee bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

Sancties werknemer

Werkt je zieke werknemer niet mee aan re-integratie, dan mag je hem een sanctie opleggen. Dat kan een loonstop zijn. Je moet de werknemer dan eerst waarschuwen en schriftelijk meedelen dat je zijn loon staakt. Leidt dit niet tot meer medewerking dan kan je hem uiteindelijk ontslaan. Daarover moet je wel eerst een deskundigenoordeel van het UWV vragen, waaruit blijkt dat de werknemer zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. Werkt de medewerker alsnog mee dan betaal je het loon weer door. Je hoeft het niet-betaalde loon dan niet met terugwerkende kracht terug te betalen.

Passend werk

Voor de re-integratie kan het nodig zijn dat je het werk, de werkplek en (of) de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpast. Als het onmogelijk is om een medewerker in zijn oude functie terug te laten keren, dan moet je hem passend werk aanbieden in het bedrijf. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om deeltijdwerk of om werk met een aangepast takenpakket. Lukt dit niet dan kan je hem of haar een andere functie aanbieden of werk bij een andere werkgever (tweede spoor-re-integratie). Verder kan je de werknemer op arbeidstherapeutische basis laten werken. Daarmee kan hij of zij langzaam weer aan het werk wennen. Let er wel op dat hij dan nog wel ziek is en dat je zijn loon moet doorbetalen.

Re-integratiebedrijf

Voor de re-integratie kan je een re-integratiebedrijf zoals all4people inhuren. Wij begeleiden de werknemer bij de terugkeer naar werk in je organisatie of bij een andere werkgever. Dit is niet verplicht.

Heb je vragen neem vrijblijvend contact met ons op.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op