De omstandigheden in je bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen, ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld:

 • De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • Werkvermindering;
 • Organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • Een bedrijfsverhuizing;
 • Vervallen van een loonkostensubsidie.

Als in de cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan handelt deze commissie de ontslagaanvraag af en niet het UWV. Je moet dan de ontslagaanvraag bij deze commissie indienen.

Hoe dien je de ontslagaanvraag in?

Als je een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, vul je de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C.

Voor een complete ontslagaanvraag vul je alle 3 de formulieren volledig in en stuur je alle gevraagde documenten direct mee naar UWV. Je kunt alles uploaden via het werkgeversportaal UWV. Hiervoor heb je eHerkenning nodig. Pas als de complete aanvraag bij UWV binnen is, kunnen zij de aanvraag in behandeling nemen.

Voorlopige aanvraag

Wil je na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst? Dien dan altijd een voorlopige ontslagaanvraag en een verzoek om uitstel in. Stuur UWV in dat geval:

 • Alleen het volledig ingevulde deel A van het formulier met de bijlage(n). Op dit formulier geef je aan dat je nog met de werknemer(s) wilt onderhandelen.
 • Een lijst met daarop naam, adresgegevens en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie je een ontslagvergunning wilt aanvragen.
 • Een verzoek om 14 dagen uitstel, als je later besluit om met uw werknemer(s) te gaan onderhandelen.

Wanneer is er sprake van collectief ontslag

Als deze 3 punten voor gelden:

 • Je wilt de dienstverbanden van 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden beëindigen.
 • Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen.
 • De werknemers die je wilt ontslaan werken binnen 1 werkgebied van de Wet melding collectief ontslag.

Wanneer er sprake is van collectief ontslag, moet je je houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Je moet het volgende doen:

 • Melding bij UWV en de vakbonden met leden binnen uw bedrijf dat je werknemers collectief gaat ontslaan.
 • Raadpleeg de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Dit houdt in dat je met elkaar overleg gaat over de plannen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op de uitnodiging, dan vervalt deze verplichting.
 • Je raadpleegt meestal ook de ondernemingsraad (OR).

Onderbouwing

Het UWV beoordeelt volgens een vast toetsingskader of er bedrijfseconomische omstandigheden zijn die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen en/of je voldoende inspanning hebt verricht rondom mogelijke herplaatsing. Je moet aannemelijk maken dat:

 • Structureel (bezien over een periode van tenminste zesentwintig weken) arbeidsplaatsen vervallen door (volledige) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • Het afspiegelingsprincipe goed is toegepast;
 • Er geen mogelijkheden zijn om medewerker(s) binnen een redelijke termijn al dan niet met behulp van scholing te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf.

Let op de Transitievergoeding

Als je als werkgever het initiatief neemt om een werknemer te ontslaan of zijn contract niet te verlengen, dan heeft hij recht op een transitievergoeding. Een werknemer kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen. Werknemers kunnen sinds 1 januari 2020 direct een transitievergoeding krijgen als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren (of een deel daarvan) dat uw werknemer in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2020 maximaal € 83.000. Behalve als een werknemer meer dan € 83.000 per jaar verdient. Dan is de maximale vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Vragen of hulp nodig

Heb je vragen en/of opmerkingen? Of direct hulp nodig? Neem dan contact met ons. Wij helpen je graag.