De Wet arbeidsmarkt in Balans wordt in 2020 ingevoerd en daarmee wijzigt onder andere de transitievergoeding, het de ketenregeling en het ontslagrecht.

Transitievergoeding 

Per 1 januari 2020 heeft iedere werknemer, ook oproepkrachten, vanaf de eerste werkdag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, als het ontslag of contract is beëindigd op initiatief van werkgever. Dat houdt in dat als een contract tijdens de proeftijd wordt beëindigd, de werknemer recht heeft op deze vergoeding. Nu hoeft pas een transitievergoeding betaald te worden als het dienstverband 2 jaar of langer heeft geduurd.

De transitievergoeding gaat wel anders worden berekend. De hogere opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest wordt afgeschaft. Dat betekent dat werknemers met een lang dienstverband die worden ontslagen een minder hoge transitievergoeding zullen ontvangen.

Compensatieregeling transitievergoeding langdurig ziek

Vanaf 1 april 2020 word je als werkgever gecompenseerd voor de transitievergoeding die je moet betalen bij ontslag van langdurig zieke werknemer. Deze compensatie kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 bij UWV worden aangevraagd. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd.

Het is verstandig na te gaan of je de laatste jaren een transitievergoeding hebt betaald na twee jaar ziekte.

Er komt ook een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder nog uitgewerkt in een aanvullende regelgeving.

Ketenregeling gaat van 2 naar 3 jaar

De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan daarna volgt een vast dienstverband. Dit wordt 3 aansluitende contracten in 3 jaar. De tussenpoos om de keten te doorbreken blijft 6 maanden.

Er komt geen overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2020 wordt de termijn ineens verruimd naar 3 jaar. Dit betekent dat tijdelijke contracten die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van de WAB, maar in 2020 aflopen en de totale duur van twee jaar overschrijden, toch onder het nieuwe recht vallen.

Het wordt mogelijk om de pauze via de cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

Eenvoudiger ontslag

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet je als werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren.

Payroll duurder

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

Maak je gebruik van oproepkrachten?

Het gebruik van oproepcontracten blijft intact, wel wordt de positie van oproepkrachten versterkt:

  • Een oproepkracht moet minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch worden opgeroepen;
  • Indien een werkgever binnen vier dagen voor aanvang de oproep intrekt, heeft een oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor oorspronkelijk is opgeroepen;
  • Steeds als het oproepcontract twaalf maanden heeft geduurd moet een werkgever de oproepkracht binnen één maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang is gelijk aan de gemiddelde omvang van arbeid over de voorafgaande twaalf maanden. Als de werkgever zijn plicht om een vaste arbeidsomvang aan te bieden niet nakomt, leidt dit tot een loonvordering van de oproepkracht;
  • Met de inwerkingtreding van de Wab wordt deze opzegtermijn voor werknemers met een nulurencontract echter fors verkort. Per 1 januari 2020 bedraagt de opzegtermijn voor deze oproepkrachten namelijk slechts vier dagen.

Werken met oproepkrachten wordt daarnaast ook nog duurder. Voor oproepkrachten moet een hogere WW-premie worden betaald. Voor seizoensarbeid kan van bovenstaande wijzigingen worden afgeweken bij cao. Het minimum van drie betaalde uren per oproep blijft bestaan.

Lagere WW-premie afdragen voor vaste werknemers

De WW-premie wordt voordeliger als je een werknemer een vaste baan aanbiedt in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar jouw bedrijf actief in is. Vanaf 2020 gaan premies met 5 procentpunt omhoog voor werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Betaald partnerverlof van 6 weken

Vanaf 1 juli 2020 gaat het verlof voor partners na de komst van een baby naar maximaal 6 weken: 1 week wordt al betaald, maar daarnaast kan de partner tot maximaal 5 extra weken aanvullend geboorteverlof opnemen waarvoor het UWV een uitkering verzorgt van 70% van het loon.

Ben je al klaar voor de WAB? Wil je meer informatie over de genoemde wijzigingen en de impact? Neem dan contact met ons op. Wij helpen graag.